Instalacja, montaż Emerson Rosemount Analytical Hart 5081 A Ht

Instalacja i montaż Emerson Rosemount Analytical Hart 5081 A Ht wymaga odpowiedniego zapoznania się z instrukcją obsługi producenta. Do instalacji i montażu należy używać wyłącznie części zalecanych przez producenta. Należy również upewnić się, że wszystkie połączenia na miejscu są wykonane zgodnie z wymaganiami producenta. W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy również przeprowadzić kalibrację i weryfikację wszystkich parametrów. Przed uruchomieniem urządzenia należy skontaktować się z odpowiednim technikiem serwisowym, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są właściwe.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, montaż Emerson Rosemount Analytical Hart 5081 A Ht

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.


W tym miejscu znajdziesz formularze PIT do druku

Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce PIT/e-Deklaracje

Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składasz wyłącznie elektronicznie. Formularze interaktywne znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Dla płatników

Legenda

Deklaracja do druku

Deklaracja w interaktywnym PDF

Uwaga!

Wybierz deklarację

 • IFT-1/1R
 • IFT-3/IFT-3R
 • IFT/A
 • PIT-OP
 • PIT-R
 • PIT-2
 • PIT-2A
 • PIT-2K
 • PIT-3
 • PIT-4R
 • PIT-6
 • PIT-8AR
 • PIT-8C
 • PIT-11
 • PIT-12
 • PIT-14
 • PIT-16
 • PIT-16Z
 • PIT-16A
 • PIT-19A
 • PIT-28
 • PIT-28S
 • PIT-28/A
 • PIT-28/B
 • PIT-36
 • PIT-36S
 • PIT-36L
 • PIT-36LS
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • PIT-40A/11A
 • PIT-CFC
 • PIT/CFI
 • PIT/B
 • PIT/BR
 • PIT/D
 • PIT/DS
 • PIT/M
 • PIT-MIT
 • PIT/O
 • PIT/TP
 • PIT/Z
 • PIT/ZG
 • PIT-NZ
 • PIT-NZS
 • PIT/NZI
 • PIT/IP
 • PIT/PM
 • DSF-1
 • PIT/WZR
 • PIT/WZ
 • PIT/SE
 • PIT-ISN
 • PIT-PZ
 • PIT-RPZ
 • PIT-DZ
 • PIT-CSR/PIT-CSRS
 • PIT-RB/PIT-RBS

IFT-1/1R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2022

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie

2021

2020

2019

Uwaga: formularz od 2019 r przekazywany wyłącznie elektronicznie

2018

Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie

IFT-3/IFT-3R

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

IFT/A

Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

dotyczy formularzy składanych od 01. 01. 2023

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

dotyczy formularzy składanych od 10. 2022

Formularz interaktywny do wypełnienia i wydruku

dotyczy formularzy składanych od 24. 03. 2022

dotyczy formularzy składanych od 01. 2020

PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

dotyczy formularzy składanych od 01. 2019 r.

PIT-2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

dotyczy formularzy składanych od 12. 10. 2022

PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezp. społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

dotyczy formularzy składanych od 09. 2021

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-11

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie i dotyczy formularzy składanych do 30 czerwca 2022 r

PIT-12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-14

Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16Z

Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

dotyczy formularzy składanych od 21. 12. 2021

dotyczy formularzy składanych od 01. 2021

PIT-19A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2017

dotyczy formularzy składanych do 14. 2017

dotyczy formularzy składanych od 15. 2017

PIT-28S

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28/A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28/B

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

2016

dotyczy formularzy składanych do 01. 04. 2016

dotyczy formularzy składanych od 02. 2016

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36S

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L

PIT-36LS

PIT-37

dotyczy formularzy składanych do 01. 2016

PIT-38

PIT-39

PIT-40A/11A

Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Informacja składana przez organ rentowy za pomocą dedykowanego oprogramowania

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT/CFI

Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT/BR

Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym

PIT/D

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT/DS

Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym

PIT/M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT-MIT

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy

PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT/TP

Uproszczone sprawozdanie

PIT/Z

Inf. o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

dotyczy formularzy skłądanych od 01. 2020

PIT/ZG

Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

PIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

PIT-NZS

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

PIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

PIT/IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

PIT/PM

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

ma zastosowanie do daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upływa po 30 kwietnia 2022 r.

Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

PIT/WZR

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych

PIT/WZ

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

PIT/SE

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

PIT-ISN

Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

dotyczy formularzy składanych od 28. 2021

PIT-PZ

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT-RPZ

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT-DZ

Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+

PIT-CSR/PIT-CSRS

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w roku podatkowym

PIT-RB/PIT-RBS

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku podatkowym

Ma zastosowanie do kosztów poniesionych od 01. 2022r.

Instalacja, montaż Emerson Rosemount Analytical Hart 5081 A Ht

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, montaż Emerson Rosemount Analytical Hart 5081 A Ht

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, montaż Emerson Rosemount Analytical Hart 5081 A Ht